Patrice THIBAUD et Fran ESPINOSA - Franito


Fabrice THIBAUD et Fran ESPINOSA - Franito

Festival Flamenco Nîmes 2015 - Théâtre l'Odéon - Nîmes (FR - 30)

Fran ESPINOSA et Patrice THIBAUD
Cédric DIOT : guitare
Franito 20150117_001 CPR.jpg Franito 20150117_002 CPR.jpg Franito 20150117_003 CPR.jpg Franito 20150117_004 CPR.jpg Franito 20150117_005 CPR.jpg
Franito 20150117_006 CPR.jpg Franito 20150117_007 CPR.jpg Franito 20150117_008 CPR.jpg Franito 20150117_009 CPR.jpg Franito 20150117_010 CPR.jpg
Franito 20150117_011 CPR.jpg Franito 20150117_012 CPR.jpg Franito 20150117_013 CPR.jpg Franito 20150117_014 CPR.jpg Franito 20150117_015 CPR.jpg
Franito 20150117_016 CPR.jpg Franito 20150117_017 CPR.jpg Franito 20150117_018 CPR.jpg Franito 20150117_019 CPR.jpg Franito 20150117_020 CPR.jpg
Franito 20150117_021 CPR.jpg Franito 20150117_022 CPR.jpg Franito 20150117_023 CPR.jpg Franito 20150117_024 CPR.jpg Franito 20150117_025 CPR.jpg
Franito 20150117_026 CPR.jpg Franito 20150117_027 CPR.jpg Franito 20150117_028 CPR.jpg Franito 20150117_029 CPR.jpg Franito 20150117_030 CPR.jpg
Franito 20150117_031 CPR.jpg Franito 20150117_032 CPR.jpg Franito 20150117_033 CPR.jpg Franito 20150117_034 CPR.jpg Franito 20150117_035 CPR.jpg
Franito 20150117_036 CPR.jpg Franito 20150117_037 CPR.jpg Franito 20150117_038 CPR.jpg Franito 20150117_039 CPR.jpg Franito 20150117_040 CPR.jpg
Franito 20150117_041 CPR.jpg Franito 20150117_042 CPR.jpg Franito 20150117_043 CPR.jpg Franito 20150117_044 CPR.jpg Franito 20150117_045 CPR.jpg
Franito 20150117_046 CPR.jpg Franito 20150117_047 CPR.jpg Franito 20150117_048 CPR.jpg