Tokubetsu Enbu


2nd Kyudo World Cup - Paris 2014
第二回世界弓道大会パリ2014
2014年07月19日

Tokubetsu Enbu, Tochigi Kanuma East Hich School

KAWAKUBO Koya, SAITO Tsukasa, KATAOKA Takumi, MATSUBUCHI Matsubuchi (Coach)
SAITO Rino, ISHIHARA Madoka, KUGO Kyoka, ISHIKAWA Mutsumi (Coach)Tokubetsu Enbu_20140719_001 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_002 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_003 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_004 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_005 CPR.jpg
Tokubetsu Enbu_20140719_006 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_007 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_008 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_009 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_010 CPR.jpg
Tokubetsu Enbu_20140719_011 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_012 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_013 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_014 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_015 CPR.jpg
Tokubetsu Enbu_20140719_016 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_017 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_018 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_019 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_020 CPR.jpg
Tokubetsu Enbu_20140719_021 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_022 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_023 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_024 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_025 CPR.jpg
Tokubetsu Enbu_20140719_026 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_027 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_028 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_029 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_030 CPR.jpg
Tokubetsu Enbu_20140719_031 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_032 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_033 CPR.jpg Tokubetsu Enbu_20140719_034 CPR.jpg