3rd World Cup - Tokyo 2018


3rd Kyudo World Cup - Tôkyô
Meiji Jingû Chûô Dôjô et Shinseikan Meiji Jingû Budôjô
22-27/04/2018

第三回世界弓道大会 - 東京
明治神宮中央道場 - 至誠館 明治神宮武道場
2018年4月22-27日