2. Nippon Budokan Yawatashi

Yawatashi : Ite : Kamogawa Sensei, Kaizoes : Ishigawa Sensei, Nakatsuka Sensei
Tokyo 20070413 6995.jpg Tokyo 20070413 6996.jpg Tokyo 20070413 6997.jpg Tokyo 20070413 6998.jpg Tokyo 20070413 6999.jpg
Tokyo 20070413 7000.jpg Tokyo 20070413 7001.jpg Tokyo 20070413 7002.jpg Tokyo 20070413 7003.jpg Tokyo 20070413 7004.jpg
Tokyo 20070413 7005.jpg Tokyo 20070413 7006.jpg Tokyo 20070413 7008.jpg Tokyo 20070413 7009.jpg Tokyo 20070413 7011.jpg
Tokyo 20070413 7015.jpg Tokyo 20070413 7017.jpg Tokyo 20070413 7021.jpg Tokyo 20070413 7022.jpg Tokyo 20070413 7023.jpg
Tokyo 20070413 7024.jpg Tokyo 20070413 7025.jpg Tokyo 20070413 7026.jpg Tokyo 20070413 7027.jpg Tokyo 20070413 7030.jpg
Tokyo 20070413 7032.jpg Tokyo 20070413 7036.jpg Tokyo 20070413 7037.jpg Tokyo 20070413 7039.jpg Tokyo 20070413 7040.jpg
Tokyo 20070413 7041.jpg Tokyo 20070413 7042.jpg Tokyo 20070413 7043.jpg Tokyo 20070413 7044.jpg Tokyo 20070413 7045.jpg
Tokyo 20070413 7046.jpg