Yawatashi Usami Sensei

Yawatashi : Ite : USAMI Yoshimitsu Sensei
Dai Ichi Kaezoe : SAKUMA Sensei
Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_187 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_188 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_189 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_190 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_191 CPR.jpg
Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_192 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_193 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_194 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_195 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_196 CPR.jpg
Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_198 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_199 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_200 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_201 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_202 CPR.jpg
Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_203 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_204 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_205 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_206 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_207 CPR.jpg
Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_208 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_209 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_210 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_211 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_215 CPR.jpg
Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_216 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_217 CPR.jpg Kashihara Yawatashi_Usami_20111211_218 CPR.jpg