Hitotsumato Sharei


International Kyudo Seminar - Macolin 2015
July 19 : A Seminar

HITOTSUMATO SHAREI
IIJIMAI Masao Sensei
SAWADA Kin'Ichi Sensei
TOBA Hisayuki Sensei

Macolin/Magglingen (Switzerland)
EKF Seminar_20150719_459 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_460 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_461 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_462 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_463 CPR.jpg
EKF Seminar_20150719_464 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_465 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_466 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_467 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_468 CPR.jpg
EKF Seminar_20150719_469 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_470 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_471 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_472 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_473 CPR.jpg
EKF Seminar_20150719_474 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_475 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_476 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_477 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_478 CPR.jpg
EKF Seminar_20150719_479 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_480 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_481 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_482 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_483 CPR.jpg
EKF Seminar_20150719_484 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_485 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_486 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_487 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_488 CPR.jpg
EKF Seminar_20150719_489 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_490 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_491 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_492 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_493 CPR.jpg
EKF Seminar_20150719_494 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_495 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_496 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_497 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_498 CPR.jpg
EKF Seminar_20150719_499 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_500 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_501 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_502 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_503 CPR.jpg
EKF Seminar_20150719_504 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_505 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_506 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_507 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_508 CPR.jpg
EKF Seminar_20150719_509 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_510 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_511 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_512 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_513 CPR.jpg
EKF Seminar_20150719_514 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_515 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_516 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_517 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_518 CPR.jpg
EKF Seminar_20150719_519 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_520 CPR.jpg EKF Seminar_20150719_521 CPR.jpg