Yawatashi


Kyôshi Shinsa - Meiji Jingû Chûo Dôjô - Tokyo 2016

YAWATASHI

Ite : YOSHIMOTO Sensei - Hanshi 8dan
Dai Ichi Kaezoe : KONDO Sensei - Hanshi 8dan
Dai Ni Kaezoe : KUBOTA Kiyoshi Sensei - Hanshi 8dan

Yawatashi 20161105_001 CPR.jpg Yawatashi 20161105_002 CPR.jpg Yawatashi 20161105_003 CPR.jpg Yawatashi 20161105_004 CPR.jpg Yawatashi 20161105_005 CPR.jpg
Yawatashi 20161105_006 CPR.jpg Yawatashi 20161105_007 CPR.jpg Yawatashi 20161105_008 CPR.jpg Yawatashi 20161105_009 CPR.jpg Yawatashi 20161105_010 CPR.jpg
Yawatashi 20161105_011 CPR.jpg Yawatashi 20161105_012 CPR.jpg Yawatashi 20161105_013 CPR.jpg Yawatashi 20161105_014 CPR.jpg Yawatashi 20161105_015 CPR.jpg
Yawatashi 20161105_016 CPR.jpg Yawatashi 20161105_017 CPR.jpg Yawatashi 20161105_018 CPR.jpg Yawatashi 20161105_019 CPR.jpg Yawatashi 20161105_020 CPR.jpg
Yawatashi 20161105_021 CPR.jpg Yawatashi 20161105_022 CPR.jpg Yawatashi 20161105_023 CPR.jpg Yawatashi 20161105_024 CPR.jpg Yawatashi 20161105_025 CPR.jpg
Yawatashi 20161105_026 CPR.jpg Yawatashi 20161105_027 CPR.jpg Yawatashi 20161105_028 CPR.jpg Yawatashi 20161105_029 CPR.jpg Yawatashi 20161105_030 CPR.jpg
Yawatashi 20161105_031 CPR.jpg Yawatashi 20161105_032 CPR.jpg Yawatashi 20161105_033 CPR.jpg Yawatashi 20161105_034 CPR.jpg Yawatashi 20161105_035 CPR.jpg
Yawatashi 20161105_036 CPR.jpg Yawatashi 20161105_037 CPR.jpg