Yawatashi Nakatsuka Sensei


Taikai IKYF - Tokyo
03 Nov. 2012

YAWATASHI
ITE : NAKATSUKA Shoichiro Sensei
Dai Ichi Kaezoe : SAKUMA Tsuyoshi Sensei
Dai Ni Kaezoe : TAGUCHI Sensei

Meiji Jingu Chuô Dôjô (Tokyo - Japon)

Nakatsuka Sensei_20121103_001 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_002 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_003 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_004 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_005 CPR.jpg
Nakatsuka Sensei_20121103_006 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_007 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_008 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_009 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_010 CPR.jpg
Nakatsuka Sensei_20121103_011 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_012 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_013 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_014 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_015 CPR.jpg
Nakatsuka Sensei_20121103_016 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_017 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_018 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_019 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_020 CPR.jpg
Nakatsuka Sensei_20121103_021 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_022 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_023 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_024 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_025 CPR.jpg
Nakatsuka Sensei_20121103_026 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_027 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_028 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_029 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_030 CPR.jpg
Nakatsuka Sensei_20121103_031 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_032 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_033 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_034 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_035 CPR.jpg
Nakatsuka Sensei_20121103_036 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_037 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_038 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_039 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_040 CPR.jpg
Nakatsuka Sensei_20121103_041 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_042 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_043 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_044 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_045 CPR.jpg
Nakatsuka Sensei_20121103_046 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_047 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_048 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_049 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_050 CPR.jpg
Nakatsuka Sensei_20121103_051 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_052 CPR.jpg Nakatsuka Sensei_20121103_053 CPR.jpg