Hitotsumato Sharei

Hitotsumato Sharei : MIYAUCHI Sensei, KUBOTA Sensei, SAKUMA Sensei
Kyoto 20100504_1Mato 5D3586.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3587.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3588.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3589.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3590.jpg
Kyoto 20100504_1Mato 5D3591.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3592.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3593.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3595.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3596.jpg
Kyoto 20100504_1Mato 5D3597.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3598.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3599.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3601.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3602.jpg
Kyoto 20100504_1Mato 5D3603.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3606.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3607.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3609.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3610.jpg
Kyoto 20100504_1Mato 5D3612.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3614.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3616.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3618.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3619.jpg
Kyoto 20100504_1Mato 5D3621.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3625.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3626.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3627.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3629.jpg
Kyoto 20100504_1Mato 5D3630.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3631.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3632.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3633.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3634.jpg
Kyoto 20100504_1Mato 5D3637.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3639.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3640.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3641.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3643.jpg
Kyoto 20100504_1Mato 5D3644.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3645.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3647.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3648.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3649.jpg
Kyoto 20100504_1Mato 5D3650.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3651.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3653.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3655.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3656.jpg
Kyoto 20100504_1Mato 5D3657.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3658.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3660.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3662.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3665.jpg
Kyoto 20100504_1Mato 5D3666.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3668.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3669.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3670.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3672.jpg
Kyoto 20100504_1Mato 5D3675.jpg Kyoto 20100504_1Mato 5D3676.jpg