Yawatashi Okazaki Sensei

Yawatashi : Ite : OKAZAKI Sensei , Kaizoes : TOBA Sensei et KATO Sensei
Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3743.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3538.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3539.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3542.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3543.jpg
Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3544.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3545.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3546.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3549.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3550.jpg
Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3552.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3553.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3555.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3556.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3558.jpg
Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3563.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3564.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3565.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3566.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3567.jpg
Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3568.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3569.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3571.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3572.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3575.jpg
Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3576.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3578.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3580.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3581.jpg Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3582.jpg
Kyoto 20100502_Yawatashi 5D3583.jpg